Data: 13.08.2015
 
Udostępnij:
 

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie podpisana

 

W dniu 23 lipca 2015 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dn. 13.08.2015 ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w okresie późniejszym.

Celem uchwalonej ustawy jest usprawnienie funkcjonowania ustawy o sporcie m.in. poprzez:

- wyraźne uregulowanie możliwości dokonania wykreślenia wpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
- wprowadzenie zmiany dotyczącej łączenia funkcji we władzach polskich związków sportowych poprzez wyłączenie spod zakazu łączenia stanowisk funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku, a także rozszerzenie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych na osoby posiadające więcej niż 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, która prowadzi taką działalność, oraz wspólników spółek osobowych prowadzących taką działalność,
- wprowadzenie możliwości wydania przez organ sprawujący nadzór decyzji skutkującej utratą statusu polskiego związku sportowego w przypadku nieposiadania przez związek przynależności do międzynarodowej organizacji sportowej właściwej dla danego sportu,
- ograniczenie obowiązku tworzenia ligi zawodowej do najwyższej klasy rozgrywkowej,
- rozszerzenie na zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w igrzyskach głuchych obowiązku objęcia opieką medyczną, która przewidziana jest przez art. 29 ust. 4 ustawy dla zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich,
- podwyższenie kwoty bazowej świadczenia pieniężnego, przyznawanego ze środków budżetu państwa, na podstawie art. 36 ustawy o sporcie,
- dokonanie zmian w rozdziale 9 – Zwalczanie dopingu w sporcie, z uwagi na zmiany standardów międzynarodowych w tym zakresie,
- wprowadzenie w rozdziale 9a przepisów regulujących zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów w sporcie,
- zmianę art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie przez objęcie dyspozycją tych przepisów zachowań polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub żądaniu takiej korzyści albo jej obietnicy w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik „lub przebieg” tych zawodów,
- zmianę przepisów przejściowych ustawy w celu uregulowania przypadków niedostosowania do ustawy przez polskie związki sportowe, które zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym były stowarzyszeniami i posiadały status polskiego związku sportowego, nie dostosowując się do ustawy o sporcie, staną się stowarzyszeniami.

 

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zwolnienie z podatku dochodowego: wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych, nagród wypłacanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych oraz świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa, przysługujących na podstawie art. 36 ustawy o sporcie.