Data: 14.06.2015
 
Udostępnij:
 

Kolejne korzyści z nowelizacji ustawy o sporcie

 

W przegłosowanym w dn. 12.06.2015 r. rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie znalazł się punkt, który w przyszłości może w wymierny sposób pomóc instruktorom, trenerom i działaczom sportowym w prowadzeniu działaności edukacyjnej na rzecz tancerzy.

Poprawka 12 do ustawy:
12) w art. 1 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu:
„9a) po art. 35 dodaje się art. 35a-35c w brzmieniu:
„Art. 35a. 1. Jednostki samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie obiekty sportowe pozostające w ich władaniu na rzecz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących kluby sportowe biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe i prowadzące zorganizowane zajęcia sportowe w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy udostępnienia obiektów sportowych zarówno dla przeprowadzenia zajęć treningowych, jak i organizowania zawodów w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polski związek sportowy a także zajęć z zakresu upowszechniania i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży.
Art. 35b. 1. Szkoły publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) udostępniają nieodpłatnie obiekty sportowe pozostające we władaniu tych szkół na potrzeby:
1) organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły, prowadzonych przez trenerów lub instruktorów w danej dyscyplinie sportu;
2) organizacji przez kluby sportowe zrzeszające w szczególności uczniów szkoły zajęć treningowych oraz zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa organizowanego przez polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy.
2. Uczelnie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) udostępniają nieodpłatnie obiekty sportowe pozostające we władaniu tych uczelni na potrzeby:
1) organizacji zajęć sportowych dla studentów tej uczelni prowadzonych przez trenerów lub instruktorów w danej dyscyplinie sportu;
2) organizacji przez akademickie kluby sportowe zrzeszające w szczególności studentów tej uczelni zajęć treningowych oraz zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa organizowanego przez polskie związki sportowe lub Akademicki Związek Sportowy.
Art. 35c. Organy władzy publicznej udzielające wsparcia rozwojowi sportu zobowiązane są stosować zasadę równego traktowania sportu osób pełnosprawnych i osób niepełnosprawnych.