Data: 15.05.2018
 
Udostępnij:
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze FTS

 

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2018 r. w siedzibie FTS w Elblągu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS.

Zarząd FTS w dn. 27.04.2018 r. podjął Uchwałę nr 39/2018, na podstawie której zwołuje na dzień 24 czerwca br. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek Zgromadzenia:

Miejsce:
Siedziba FTS–budynek Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Jagiellończyka 1
- I termin:  15.30
- II termin: 15.45

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą̨:

 1. Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Federacji, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
 2. Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Federacji niebędący delegatami.

Członek zwyczajny FTS uzyskuje pełnię praw na Walnym Zgromadzeniu Delegatów FTS po spełnieniu następujących warunków:

 1. Dostarczenie w trakcie rejestracji na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS aktualnego wyciągu z KRS.
 2. Dostarczenie w trakcie rejestracji na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS uchwały o wyborze delegatów (zgodnie ze Statutem). Każdy członek zwyczajny ma prawo do zgłoszenia na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS do 5 delegatów z jednym głosem stanowiącym.

 

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie Zarządu FTS.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej FTS.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu FTS. 
 10. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe i merytoryczne FTS za rok 2017.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS.