Data: 13.03.2018
 
Udostępnij:
 

FTS współpracuje z POLADA

 

Miło nam poinformować, że w dn. 06.03.2018 Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) wyraziła zgodę na objęcie zawodników Federacji Tańca Sportowego programem informacyjno-edukacyjnym.

Jest to kolejny krok podejmowany przez FTS mający na celu opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dla naszych zawodników oraz trenerów i instruktorów, a także dostosowujący nas do funkcjonowania zgodnie z wymogami stojącymi przed polskimi związkami sportowymi. 

Przypominamy, że z dniem 18.02.2018 r. w ramach struktur FTS powołana została Komisja Antydopingowa, której przewodniczy Szymon Kuliś (uchwała Zarządu FTS nr 25/2018 z dn. 18.02.2018).

Polska Agencja Antydopingowa realizuje program edukacyjny w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej zjawiska dopingu w sporcie. Organizacjami, z którymi stale współpracuje są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Federacja Sportu Młodzieżowego, polskie związki sportowe oraz inne organizacje, które wspierają program lub są nim zainteresowane. Program skierowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą, są sportowcy uprawiający sport wyczynowy (kwalifikowany), ich trenerzy oraz personel medyczny. Drugą grupą są młodzi zawodnicy o niesprecyzowanych jeszcze planach dotyczących swojej kariery, ich trenerzy oraz rodzice. Najszerszą grupę odbiorców stanowi młodzież gimnazjalna i licealna, która w szczególny sposób narażona jest na problem dopingu oraz na stosowanie suplementów diety bez wymaganej wiedzy i kontroli (źródło: http://komisja-www.slash.com.pl/programy-edukacyjne/).

 

 

---------

O Polskiej Agencji Antydopingowej:

Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 3 czerwca 1984 r. zabroniono stosowania w sporcie środków farmakologicznych i innych substancji dopingowych. W dniu 16 listopada 1989 r. minister Spraw Zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Konwencję Antydopingową Rady Europy. Konwencję tę 3 lipca 1990 r. ratyfikował Prezydent RP. Konwencja jest kompleksową, międzynarodową umową, której celem jest zwalczanie stosowania niedozwolonych środków i metod przez sportowców. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji oznacza, że władze Rzeczypospolitej Polskiej przyjęły na siebie odpowiedzialność za zwalczania dopingu w naszym kraju.

Tworząc system antydopingowy w Polsce, w 1988 r. powołano Komisję Antydopingową, działającą w latach 1991 -1993 pod nazwą Rada do Zwalczania Dopingu w Sporcie, która ostatecznie w 1993 r. przemianowano na Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

W grudniu 1995 r. Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów przyjął Narodowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie. Program ten oparty na Konwencji Antydopingowej Rady Europy, Karcie Olimpijskiej MKOl oraz ustawodawstwie polskim, koncentruje się na zadaniach z zakresu edukacji, przeprowadzania kontroli antydopingowych, kontroli stosowania sankcji przez polskie związki sportowe.

W 2005 r. weszła w życie ustawa o sporcie kwalifikowanym, uchylająca przepisy ustawy o kulturze fizycznej w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Wpłynęło to na zmianę struktury organizacyjnej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Kamieniem milowym w światowym programie antydopingowym było powstanie Konwencji Antydopingowej UNESCO, która została ratyfikowana w 2007 r. Na mocy Konwencji prawem obowiązującym stał się Międzynarodowy Standard Listy i Metod Zabronionych oraz Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, które są integralną częścią Światowego Kodeksu Antydopingowego.

W 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie, która wprowadziła zmiany w definicji dopingu, w zakresie podmiotowym , oraz przewiduje penalizację podawania substancji zabronionych osobom przygotowującym się lub uczestniczącym w rywalizacji sportowej.

Z dniem 1 lipca 2017 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekształciła się w Polską Agencję Antydopingową.

Źródło: http://komisja-www.slash.com.pl/o-nas/

 

Galeria zdjęć: