Data: 07.01.2017
 
Udostępnij:
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FTS

 

Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2017 r. w siedzibie FTS w Elblągu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów FTS.

Zarząd FTS w dn. 06.01.2017 r. podjął Uchwałę nr 1/2017, na podstawie której zwołuje na dzień 21 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów FTS.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek Zgromadzenia:

Miejsce:
Siedziba FTS–budynek Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Jagiellończyka 1
- I termin:  17.45
- II termin: 18.00

 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą̨:

 1. Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Federacji, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
 2. Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Federacji niebędący delegatami.

 

Członek zwyczajny FTS uzyskuje pełnię praw na Walnym Zgromadzeniu Delegatów FTS po spełnieniu następujących warunków:

 1. Dostarczenie w trakcie rejestracji na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS aktualnego wyciągu z KRS.
 2. Dostarczenie w trakcie rejestracji na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS uchwały o wyborze delegatów (zgodnie ze Statutem). Każdy członek zwyczajny ma prawo do zgłoszenia na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS do 5 delegatów z jednym głosem stanowiącym.

 

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały określającej zakres prowadzonej przez FTS działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS