Data: 07.06.2016
 
Udostępnij:
 

Walne Zgromadzenie FTS

 

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2016 r. w siedzibie FTS w Elblągu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS.

Zarząd FTS w dn. 07.06.2016 r. podjął Uchwałę nr 24/2016, na podstawie której zwołuje na dzień 26 czerwca br. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze FTS.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek Zgromadzenia:

Miejsce spotkania:
Siedziba FTS–budynek Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Jagiellończyka 1
- I termin:  12.00
- II termin: 12.30

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą̨:

 1. Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Federacji, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
 2. Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Federacji niebędący delegatami.
   

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2015 r.
 11. Zmiany statutowe.
 12. Podjęcie uchwał programowych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.